معنای لغوی و اصطلاحی ترویه
معنای لغوی و اصطلاحی ترویه
روز هشتم ذی الحجه روز ترویه می باشد که حاجیان در این روز از مکه مُحرم می شوند.

خبرگزاری پرندک – روز هشتم ذی الحجه روز ترویه می باشد که حاجیان در این روز از مکه مُحرم می شوند.

در این روز (سنه ۶۰) جناب مسلم در کوفه امر به خروج کرد

روزه این روز فضیلت بسیاری دارد و روایت شده که کفاره ۶۰ سال است.

شیخ شهید غسل این روز را مستحب دانسته است.

ترویه در لغت به معنای سیراب کردن یا سیراب گردانیدن است.

در علل الشرایع علت نامیدن آن را حدیثی از امام صادق آورده؛ فرمودند: زیرا در عرفات آب نبود و حاجیان در این روز از مکه آب بر می داشتند و به عرفات می بردند.

در روایت دیگری آمده است: وقتی ساخت کعبه تمام شد،حضرت ابراهیم و اسماعیل حج به جا آوردند، سپس روز هشتم جبرئیل نازل شد و گفت: برخیزید و آب جمع آوری کنید (چون آب در عرفات نیست.)